Mageli

 
 

Arbeidsrett

Mageli har tung kompetanse innen alle disipliner av offentlig rett – og om det internasjonale regelverket. I tillegg har vi god innsikt og kompetanse innenfor de mer privatrettslige områder. Med firmaets brede kompetanse kan vi gi bistand innenfor de fleste rettsområder.

Vår brede prosedyreerfaring gjør oss bedre i stand til å kunne gi juridiske råd som på best mulig måte ivaretar klientens interesse, herunder unngå senere konflikt i rettsapparatet. Der hvor rettssak er uunngåelig, vil vi kunne ivareta klientens interesser på en profesjonell og betryggende måte i alle rettsinstanser. Vår bistand omfatter rådgivning, forhandlinger og prosedyre for domstolene, også for Høyesterett.

Våre ansatte benyttes ofte som forelesere, både av Universitetet i Oslo, Juristenes Utdanningssenter og av andre kurs- og seminararrangører.