Mageli

 
 

Forretningsjus - Selskapsrett

Mageli driver en allsidig praksis knyttet opp mot næringslivet. Vi  har lang erfaring med håndtering av store og kompliserte transaksjoner,  herunder fisjoner, fusjoner, oppkjøp og due diligence.

Mageli har  omfattende erfaring med utforming av aksjonæravtaler og opsjoner. Vi  har en rådgiver- og kvalitetssikrende funksjon på ulike stadier av  forretningsmessige transaksjoner og avtaler.

Kjernekompetanse

 • Transaksjoner: Salg og kjøp av aksjer og ulike typer virksomheter, fisjoner og fusjoner
 • Due diligence
 • Intensjonsavtaler
 • Joint venture-avtaler
 • Selskapsstiftelse
 • Vedtekter og aksjonæravtaler
 • Opsjonsordninger
 • Corporate governance/eierstyring og selskapsledelse
 • Instrukser og fullmaktsstrukturer
 • Husleierett
 • Seksjonering av eiendom
 • Avtaler om finansiering og organisering av eierskap til fast eiendom

Herunder bistår Mageli dessuten på følgende tilstøtende rettsområder:

 • Leveranseavtaler på kjøper- og leverandørsiden
 • Forvaltning og sikring av immatriell kapital
 • Forhold til myndighetene
 • Skatte- og avgiftsrett
 • Arbeidsrett