Mageli

 
 
Du er her: Advokatfirmaet Mageli ANS - Oslo, Lillestrøm og Hamar Fagområder Offentlige anskaffelser, EU- / EØS-rett

Offentlige anskaffelser, EU- / EØS-rett

Mageli bistår offentlige og private aktører med rådgivning, kompetansebygging og prosedyre innen EU/EØS-rett, herunder regelverket for offentlige anskaffelser, konkurranserett og statsstøtteregelverket.

Mageli har svært god kunnskap om prosedyrene og de materielle reglene i EØS-avtalen. Vi har bred erfaring med å foreta EØS-rettslige vurderinger innen alle områder som berøres av EØS-avtalen, for eksempel reglene om fri bevegelighet av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital og etableringsrett. Som ledd i vår bistand til klienter har vi foretatt en rekke juridiske vurderinger av om departementer, fylkeskommuner og kommuner har brutt grunnleggende EØS-rettslige regler og prinsipper.

Mageli har bred erfaring med regelverket for offentlige anskaffelser, og har bistått både oppdragsgivere og leverandører i alle faser av anskaffelsesprosessene både innenfor klassisk sektor og forsyningssektoren. Flere av våre advokater holder reglemessig kurs i regelverket for offentlige anskaffelser og har  lang og bred erfaring med å håndtere klagesaker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser og saker for domstolene for både oppdragsgivere og leverandører.

Mageli har kompetanse innen generell og spesiell konkurranserett. Våre advokater har bred erfaring med å vurdere rekkevidden av forbudene mot samordnet opptreden og misbruk av dominerende stilling, herunder vurdering av grensene for informasjonsutveksling mellom ulike aktører i det relevante marked, vurderinger av horisontale og vertikale samarbeidsavtaler, herunder spørsmål om eksklusivitetsklausuler og lojalitetsrabatter kan virke konkurransebegrensende, vurderinger tilknyttet saker om forbudet mot utnyttelse av dominerende stilling og konkurranserettslige problemstillinger i tilknytning til fusjoner, oppkjøp og andre foretakssammenslutninger

Våre advokater har også erfaring med kontakt med tilsynsmyndigheter, herunder meldingssaker.

Mageli har svært god kunnskap om statsstøttereglene, både fra en teoretisk og praktisk synsvinkel, og kan bistå våre kunder blant annet med å vurdere om et planlagt offentlig tiltak vil inneholde elementer av statsstøtte og derfor må godkjennes i medhold av en unntaksbestemmelse, utarbeide nødvendige meldinger mv, eksempelvis til ESA og med å vurdere om gjennomførte tiltak er i strid med statsstøttereglene og eventuell bistand i forbindelse med klagesaker til ESA og håndhevelse overfor nasjonale domstoler