Mageli

 
 

Personvernrett

Reglene til beskyttelse av personvern angår flere enn man kanskje er klar over. De aller fleste virksomheter behandler personopplysninger, og er underlagt personopplysningslovens omfattende vilkår og plikter for slik behandling.

 

Personopplysninger og sammenstilling og analyse av slike kan være av betydelig kommersiell verdi for virksomheter. Forutsetningen for at opplysningene skal ha verdi er at innhenting og videre bruk av disse er lovlig.

 

Personvern og beskyttelse av dette er under fokus nasjonalt og internasjonalt. EU har vedtatt ny personvernforordning som vil bli gjennomført i norsk rett i 2018. Den nye lovgivningen skjerper kravene til de som behandler personopplysninger, samtidig som den registrerte får nye rettigheter.

 

Advokatene i Mageli bistår både virksomheter og private i forbindelse med behandling av personopplysninger. Vår bistand omfatter eksempelvis:

 

  • Etablering og kontroll av lovlig behandlingsgrunnlag, herunder utforming av samtykkeerklæringer
  • Ivaretakelse av grunnkrav til behandling av personopplysninger
  • Utøvelse av den registrertes rettigheter
  • Kontroll og overvåkning i arbeidslivet, herunder innsyn i e-post, logger etc
  • Inngåelse av databehandleravtaler
  • Utforming av personvernerklæring
  • Oppfyllelse av meldeplikt og konsesjonsplikt
  • Utlevering av personopplysninger og overføring til usikre tredjeland, herunder utlevering under Privacy Shield regelverket.