Mageli

 
 

Restrukturering - Insolvens

Mageli  bistår næringslivet når behovet for restrukturering melder seg, enten selskapet er i en insolvenssituasjon eller ønsker grep for å bedre virksomhetens resultater.

Med restrukturering menes her primært reduksjon av kostnader, (for eksempel nedbemanne, reforhandle løpende forpliktelser og redusere gjeldsbyrden ved forhandlinger eller akkordløsninger), samt foreta andre grep som vil styrke økonomien i virksomheten (for eksempel rettede emisjoner eller andre former for kapitaltilførsel). 
Mageli har omfattende erfaring som bostyrer av konkursboer.