Mageli

 
 
 
 

Fri rettshjelp

En rekke saker er omfattet av ordningen for fri rettshjelp og fri sakførsel. Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Fri rettshjelp kan ytes i saker som gjelder familie, skifte, personskadeerstatning, oppsigelse/utkastelse av bolig, oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold, noen klager til fylkestrygdekontoret, krav om voldsoffererstatning med mer.

Dersom det er andre ordninger som dekker utgifter til juridisk bistand, for eksempel rettshjelpsforsikring, gis det ikke fri rettshjelp.

Ta kontakt med oss for spørsmål