Mageli

 
 
Du er her: Advokatfirmaet Mageli ANS - Oslo, Lillestrøm og Hamar Om Mageli Standard leveringsbetingelser
 
 

Standard leveringsbetingelser

Oppdragsgiver

Oppdragsgiver (heretter Kunden) er den som har rettet henvendelse til Advokatfirmaet Mageli ANS (heretter Advokatfirmaet). Når henvendelsen skjer på vegne av en juridisk person/selskap, innestår den som tar kontakt for at han innehar de nødvendige fullmakter, og for nødvendig informasjonsflyt i egen organisasjon. Advokatfirmaet forholder seg i saken til den som har henvendt seg på vegne av kunden med mindre annet er avtalt. Dersom annet ikke klart fremgår av oppdraget, forbeholder Advokatfirmaet seg å ta kontakt med kundens ledelse i sakens anledning, om nødvendig også uten på forhånd å informere den som har henvendt seg til Advokatfirmaet. 

 

Oppdraget

Oppdraget omfatter og er begrenset til det som er beskrevet i særskilt oppdragsbekreftelse fra Advokatfirmaet til kunden.

 

Ansvarlig advokat

Ansvarlig for gjennomføring av oppdraget overfor kunden er den advokat i Advokatfirmaet som fremgår av oppdragsbekreftelsen. Advokatfirmaet forbeholder seg rett til å benytte andre advokater i Advokatfirmaet til å bistå den ansvarlige advokat, der dette finnes hensiktsmessig ut fra faglig, økonomisk eller kapasitetsmessig vurdering, og der dette ikke innebærer en økt økonomisk belastning av Kunden.

 

Oppfølgning/tilgjengelighet

Advokatfirmaet vil utføre oppdraget innenfor faglige, økonomiske og tidsmessige forsvarlige rammer. Dette forutsetter at kunden gir all nødvendig informasjon i tilknytning til oppdraget så snart som mulig etter forespørsel fra Advokatfirmaet.

Kunden vil motta kopi av all korrespondanse i saken. Forliksklage, stevning og forslag til avtale/kontrakt vil som et utgangspunkt bli sendt til kunden for forhåndsgodkjennelse. Dette gjelder ikke uten særskilt avtale utkast til utgående korrespondanse. Kunden vil bli orientert om fremdriften i utførelsen av oppdraget, og vil bli varslet særskilt dersom behandlingen av oppdraget vil blir forsinket i forhold til opprinnelig antatt fremdrift.

 

Bruk av utenforstående bistand/taushetsplikt

Advokatfirmaet legger til grunn at taushetsplikten overfor kunden ikke er til hinder for at opplysninger om saken kan gis øvrige advokater/medarbeidere i Advokatfirmaet. Advokatfirmaet vil ikke benytte utenforstående bistand ved behandling av oppdraget, uten at dette på forhånd er avtalt med kunden. Der utenforstående bistand benyttes, legger Advokatfirmaet til grunn at Kunden fritar Advokatfirmaet for taushetsplikten i nødvendig utstrekning. Advokatfirmaet forutsetter også at kunden fritar Advokatfirmaet for taushetsplikten i den grad henvendelse til utenforstående er nødvendig i anledning utførelsen av oppdraget. Der opplysninger om saken gis utenforstående som ovenfor nevnt, vil Advokatfirmaet understreke viktigheten av diskresjon overfor vedkommende.

 

Interessekonflikt

Dersom det på grunn av opplysninger som fremkommer i saken, etter at Advokatfirmaet har påtatt seg et oppdrag, oppstår interessekonflikt i forhold til Advokatfirmaets øvrige kunder eller forbindelser, kan Advokatfirmaet fratre oppdraget uten annen begrunnelse enn at det har oppstått en interessekonflikt. 

 

Beregning av salær

Advokatfirmaet vil beregne en godtgjørelse basert på et av følgende alternativer:

  • Salær basert på      en fast timesats og registrering av medgått tid.
  • Et avtalt fast      salær for oppdraget.
  • Etterfølgende      skjønnsmessig beregning av salæret basert på tidsforbruk, spesielle kunnskaper,      svært korte tidsfrister, resultatet av oppdraget og øvrige forhold.

 Valg av beregningsalternativ fremgår av oppdragsbekreftelsen. Dersom dette ikke fremgår, beregnes salæret basert på en fast timesats og registrering av medgått tid. Registrering av medgått tid innebærer registrering av faktisk tid benyttet, innenfor nærmeste hele 15 minutter. Telefonsamtaler registreres som minimum 15 minutter.

Kunden aksepterer å betale salær og omkostninger for den bistand som er ytet fra Advokatfirmaet, uavhengig av resultatet.

 

Direkte kostnader

Direkte kostnader som påløper i saken så som gebyrer, innhenting av sakkyndige uttalelser, reise, opphold og faktiske diettkostnader i tilknytning til utførelsen av oppdraget, belastes kunden i tillegg til salæret. I utgangspunktet gjelder det samme for kopiering, porto, budtjeneste og lignende.

 

Fakturering

Uten annen avtale, foretas fakturering hver måned for det arbeid som er utført, og påløpte kostnader. Avsluttet oppdrag faktureres ved oppdragets avslutning. Med faktura for utført bistand vedlegges aktivitetsliste som i korttekst angir hvilke aktiviteter som er utført og hvilke kostnader som er påløpt. Kostnader påløpt til reiser m.v. kan faktureres når de er påløpt. Kostnader til gebyrer m.v. utover
kr 2 000,- kan faktureres forskuddsvis. All fakturering har 14 dagers betalingsfrist dersom ikke annet er avtalt.

 

Rettshjelp

Advokaten vil undersøke kundens muligheter dekning av advokatutgifter gjennom kundens egne forsikringsordninger eller rettshjelp fra det offentlige. Dette forutsetter at Kunden gir nødvendige opplysninger om forsikringsforhold og økonomiske forhold. Advokatfirmaet har krav på dekning fra Kunden, uavhengig av slik forsikringsdekning.

 

Rettighet til skriftlig materiale

Kunden forutsettes bare å benytte materialet i sammenheng med det oppdraget som arbeidet gjelder.

 

Ansvar for resultat/oppfølgning

Advokatfirmaet skal utføre oppdraget etter beste evne og i henhold til reglene for god advokatskikk. Advokatfirmaet og/eller den ansvarlige advokat innestår ikke for at utførelsen av oppdraget leder til det resultat Kunden har forventet. Kunden er kjent med reglene om at saksomkostninger for motparten kan bli pålagt dersom en sak tapes helt eller delvis, og at kunden innestår for oppgjør overfor Advokatfirmaet uavhengig av hvordan spørsmålet om betaling av saksomkostninger er avgjort.

Etter at oppdrag som beskrevet i oppdragsbekreftelsen er ferdigstilt og/eller avsluttet, har Advokatfirmaet ikke ansvar for ytterligere oppfølging av noe forhold på vegne av kunden før det eventuelt gis et nytt oppdrag med påfølgende oppdragsbekreftelse. 

 

Ansvarsbegrensning

Dersom påviselige ansvarsbetingende feil fra Advokatfirmaet og/eller den ansvarlige advokat påfører kunden et økonomisk tap, er det økonomiske ansvar for Advokatfirmaet og/eller den ansvarlige advokat under enhver omstendighet begrenset til samlet kr 5 mill. for hvert skadetilfelle, med mindre annet er særskilt avtalt.

 

Avslutning av oppdraget

Oppdraget anses avsluttet når det oppdrag som er beskrevet i oppdragsbekreftelsen er utført.

Dersom det oppstår uenighet mellom Kunden og Advokatfirmaet om gjennomføringen av oppdraget, eller dersom det oppstår motstrid mellom Advokatfirmaet og Kunden av andre grunner, kan Advokatfirmaet frasi seg oppdraget med umiddelbar virkning. Advokatfirmaet vil imidlertid utføre det som ikke kan utstå uten at Kunden utsettes for rettstap. Så langt det er mulig skal Advokatfirmaet underrette Kunden om at man har frasagt seg oppdraget, før dette meddeles noen utenforstående.

 

Klager

Kunden har anledning til å klage dersom Kunden mener oppdraget ikke tilfredsstiller faglige eller etiske krav, dersom Kunden ikke er enig i beregningen av salær i saken eller er utilfreds med den måte oppdraget følges opp på, eller med den behandling Kunden får av Advokatfirmaet.

Klage rettes skriftlig til daglig leder Harald Nybakk. Dersom klagen gjelder Harald Nybakk, rettes klagen tilSteinar Mageli. Klage kan også rettes direkte til disiplinærutvalget i Den Norske Advokatforening.

 

Verneting

Partene vedtar Hedmarken tingrett som verneting.