Barnevern

Vi har lang erfaring innenfor barnevern

Advokatfirmaet Mageli har mangeårig og bred erfaring med håndtering av barnevernssaker. Særlig gjelder dette spørsmål om omsorgsovertakelse av barn, tvangsplassering av ungdom i institusjon og bistand i saker hvor barneverntjenesten har truffet hastevedtak. Vi bistår både i offentlige og private parter i barnevernssaker. Fagområdet krever god juridisk kompetanse og innsikt i barnevernsfaglige spørsmål.
 

Vi bistår i alle faser

Hovedtyngden av bistanden til kommuner og private parter gjelder enten saker hvor kommunen gjør hastevedtak og flytter barn eller ungdom, eller saker som barnevernstjenesten fremmer for fylkesnemnda for avgjørelse. Dette vil ofte være saker hvor kommunen mener foreldrene ikke makter å gi barnet forsvarlig omsorg, men også saker hvor ungdom med alvorlige atferdsvansker trenger utredning og behandling i institusjon.
 
En betydelig andel av de vedtak som fylkesnemnda gjør, klages inn for domstolen. Domstolen må da gjøre ny behandling av saken og avsi dom.
 
Ved bistand til kommunen vil oppfølgingen oftest omfatte:
  • Samtale med barneverntjenesten med gjennomgang av sakens dokumenter
  • Skrive saksframlegg for fylkesnemnda, eventuelt stevning til domstolen
  • Prosedere saken for fylkesnemnda, eventuelt for domstolen 

Ved bistand til privat part i sak som er brakt inn for fylkesnemnda, vil det sentrale være å vurdere det rettslige grunnlaget for tvangen. Som ledd i dette må faktum i saken som kommunen legger til grunn gjennomgås sammen med privat part og andre som kan belyse forholdet. Feil framstilling av saken påvises når saken er til behandling.

Ada Cathrine Høst Mytting

Ada Cathrine Høst Mytting

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
91 10 35 56
achm@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Advokat - partner
Ada Cathrine Høst Mytting