Mageli

 
 
 
 

Om Mageli

Advokatfirmaet Mageli ANS har kontorer på HamarLillestrøm og Oslo. Våre høyt kvalifiserte advokater har lang bakgrunn fra næringslivet, finansnæringen og offentlig forvaltning og departementene. Noen av partnerne har lang bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, og flere av advokatene har erfaring som dommere i domstolene.

Det er flere av partnerne som har møterett for Høyesterett.

Mageli har store oppdrag over hele landet. De siste 10 årene har vi også etablert en viktig posisjon i forhold til sentrale deler av næringslivet i Hedmark og Oppland, særlig innenfor energibransjen.

Domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 stiller krav om sikkerhetsstillelse for den som skal utøve advokatvirksomhet. Sikkerhetsstiller for Advokatfirmaet Mageli er Zurich Insurance plc.

Advokatfirmaet Mageli er medlem av Advokatforeningen.

Regler for god advokatskikk er inntatt i advokatforskriften § 12, og håndheves gjennom tilsyns- og disiplinærsystemet. Advokatforeningens disiplinærutvalg er første klageinstans. En beslutning fra disiplinærutvalget kan påklages til Den offentlige disiplinærnemnden.

Det må herunder også nevnes at vårt firma er registrert i Sellihca som er den nordiske kvalifikasjonsordningen – et unikt samarbeid mellom energiselskaper i Norden. De deltakende selskaper bruker ordningen for å skaffe tilveie og bruke informasjonen i utvelgelsen av leverandører ved forespørsler av varer, tjenester og entrepriser.

Sellihca empowered by Achilles - Qualified