advokat-mageli
Meny

Høyesterett har den 22. desember 2022 avsagt kjennelse om det nye Regjeringskvartalet.

04.01.2023
_MG_8113
Høyesterett konkluderer med at lagmannsretten baserte seg på feil jus da da den kom til at Deichman-eiendommen var «attverande eigedom» etter vederlagslovens § 8.
Statsbyggs byggeprosjekt «nytt regjeringskvartal» er et av de største byggeprosjekter noensinne. For å få realisert dette prosjektet er det behov for erverv av grunn og rettigheter fra bl.a. Oslo kommune.

I forbindelse med ekspropriasjon av offentlig vei- og parkgrunn anførte kommunen at de ble påført et tap i form av redusert salgsverdi av Deichman-eiendommen, noe som kommunen anførte utgjør en særulempe som skal erstattes etter vederlagsloven § 8.

Staten var ikke enige i kommunens syn, og mente at kravet skulle avvises fra skjønnssaken, da kravet gjelder en annen eiendom (Deichman-eiendommen) enn den grunnen (offentlig vei og park) staten har ekspropriert. Deichman-eiendommen er, etter statens syn, ikke «attverande eigedom», jf. vederlagsloven § 8.

Spørsmålet er om kommunens krav skal behandles i forbindelse med skjønnssaken eller ikke.
Både tingretten og lagmannsretten kom frem til at Deichman-eiendommen og den offentlige veien og parken var å regne som den samme eiendommen – og Deichman-eiendommen således er «attverande» eiendom. Dette ble begrunnet med:

«at det er nær sammenheng mellom de eksproprierte parsellene og Deichman-eiendommen, ved fysisk/geografisk tilgrensning, ved at det er samme eiere, og ved at de eksproprierte arealene inneholder avgjørende infrastruktur for det eksisterende bygget…», samt at «de eksproprierte arealene er helt sentrale for å kunne bruke Deichman-eiendommen».

Staten anket lagmannsrettens kjennelse, og anførte at lagmannsretten hadde tolket vederlagsloven § 8 feil. Høyesterett uttalte at:

«Fysisk og geografisk nærhet og samme eier er imidlertid mer å regne som en forutsetning for at spørsmålet om å anse eiendommene som deler av samme eiendom overhode, enn tunge argumenter for at de faktisk også er det».  

Videre uttalte Høyesterett at selv om en vei er nødvendig for adkomsten – er den ikke nødvendigvis også en del av den samme driftsenhet som bygningen, og således «attverande eigedom» etter vederlagsloven § 8. Det må foretas en nærmere vurdering enn dette.

Konklusjonen var at lagmannsretten hadde basert seg på en feil generell lovforståelse og Høyesterett opphevet lagmannsrettens kjennelse om ikke å avvise kommunens krav.

Lagmannsretten må derfor på ny behandle spørsmålet om arealet Deichmanske hovedbibliotek står på er/eller ikke er «attverande eigedom» av hele eller deler av de avståtte arealene.

Hele kjennelsen fra Høyesterett kan leses her: Avgjørelse

Relaterte nyheter

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-6823
Kommunal tjenestepensjon
05.04.2024
beste-advokat-kaaring
Gratulerer
29.02.2024
Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-5859
35 år i firmaet
02.02.2024
Fotograf_beate_willumsen_web-4311%20(2)
Advokat Stine Jarslett holdt foredrag for deler av juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
30.01.2024