Energirett

Advokatfirmaet Mageli har gjennom en årrekke satset på å utvikle rådgivnings- og prosedyrekompetanse innenfor energisektoren. Fagområdet omfatter vassdragsrett, produksjon og distribusjon av elektrisk energi, fornybar energi og utbygging av vindkraft. 


Vår kompetanse

Våre energirettsadvokater har betydelig kompetanse innen kraftutbygging, vann, vind og fjernvarme samt distribusjon av elektrisk energi. På dette området har våre advokater arbeidet med rettighetsavtaler, igangsetting og gjennomføring av utbyggingsprosesser, entreprise og kontraktsoppfølgning.
 
På energirettsområdet har våre advokater betydelig kompetanse innenfor rådgivning på elektrisitetsområdet inkludert nettregulering og andre rammevilkår. Energisektoren står overfor store endringsprosesser og digitalisering er et aktuelt tema. Advokatfirmaet Mageli har bistått en rekke kraftselskaper ved anskaffelsen av AMS-systemer og i andre endringsprosesser.
 
Felles for de teknologiske endringsprosessene i energibransjen er at de som oftest fører med seg behov for organisatoriske endringer i selskapene, og dette har Advokatfirmaet Mageli spisskompetanse på.

Vi tilbyr også personvernsrettslig kompetanse da dette er helt avgjørende for å vurdere lovligheten av å implementere alle de mulighetene som ligger i et fulldigitalisert system opp mot sluttkunder. Dette gjelder blant annet innhenting, lagring og bruk av personsensitive opplysninger og tredjepartstilgang til data og målesystemer.
 
Den personvernsrettslige kompetansen er også nyttig i forberedelsen av anbudskonkurranser ved anskaffelse av IKT-leveranser.
 
Advokatfirmaet Mageli har en betydelig oppdragsmengde knyttet til rettsforhold ved fast eiendom og grunnerverv. På dette området har firmaet betydelig kompetanse, særlig innen etablering og drift av kraftverk og annen infrastruktur i energibransjen. Kompetansen omfatter blant annet grunnerverv, ekspropriasjon, makeskifte, servitutter og en rekke naborettslige problemstillinger. 
 

Fornybar energi

På fornybarområdet har Advokatfirmaet Mageli bistått flere virksomheter i forbindelse med utbygging og drift av vannkraft-, fjernvarme- og vindkraftanlegg. Oppdragene har krevet kompetanse på bredt spekter av fagområder og mange komplekse spørsmål har blitt løst.
 
Utbygging av fjernvarme og vindkraft innebærer at mange aktører er inne i prosessen. Dette krever kompetanse på håndtering av statlige-, regionale- og kommunale organer samt private interessenter, grunneiere og ulike miljø- og interesseorganisasjoner.
 
Våre advokater innenfor dette fagområdet har med sin bakgrunn fra offentlig sektor og advokatbransjen lang erfaring og bred kompetanse i å håndtere de utfordringer som kan oppstå i slike saker.

Steinar Mageli (H)

Steinar Mageli (H)

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
918 51 719
sm@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Advokat - partner
Ada Cathrine Høst Mytting
Harald Andre Ryen
Harald Andre Ryen
Advokat - partner
Harald Andre Ryen
Steinar Mageli (H)
Steinar Mageli (H)
Advokat - partner
Steinar Mageli (H)
Tore Jetmundsen Rindedal
Tore Jetmundsen Rindedal
Advokat - partner
Tore Jetmundsen Rindedal
Trude Holmen
Trude Holmen
Advokat - partner
Trude Holmen