ERSTATNING FOR FLOMSKADER ETTER «HANS»

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-5911
Skrevet av:
Sem Varhaug Søberg
Lawyer
 
11.08.2023

Ekstremværet «Hans» har forårsaket flom og store ødeleggelser mange steder i Sør-Norge. Det oppstår, og har oppstått, store materielle skader som nå må rettes opp og erstattes. Vi vil i denne artikkelen informere om de to erstatningsordningene som vi har i Norge for naturskader.

Flom
Todelt erstatningsordning for flomskader
Ekstremværet «Hans» har forårsaket flom og store ødeleggelser mange steder i Sør-Norge. Det oppstår, og har oppstått, store materielle skader som nå må rettes opp og erstattes. Vi vil i denne artikkelen informere om de to erstatningsordningene som vi har i Norge for naturskader.

Forsikring
Ved forsikring av bygning og innbo/løsøre, er brannskader vanligvis inkludert. Ved slik dekning er også naturskade automatisk omfattet. Dette følger av naturskadeforsikringsloven, hvor naturskade i § 1 er definert som «skade som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd».

Ved forsikring av bolig eller fritidshus, omfattes i utgangspunktet også tomt inntil fem dekar, herunder hage, hageanlegg, gårdsplass og den delen av adkomstveien som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen.

Gjenstander som motorvogn, biltilhenger, campingvogn, småbåt og skip, samt gjenstander i disse, omfattes ikke av naturskadeforsikringsordningen. Slike objekter må eventuelt dekkes av ordinær forsikring.

Ved skade på forsikret eiendom og/eller løsøre må du så snart som mulig ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Alle skadeforsikringsselskaper i Norge som tilbyr brannforsikring er for øvrig medlemmer av Norsk Naturskadepool. Du kan lese mer om hva som dekkes gjennom naturskadeforsikringsloven på www.naturskade.no.

Statens naturskadeordning
Skader på eiendom som ikke kan forsikres gjennom en alminnelig privat forsikringsordning, kan søkes erstattet gjennom den statlige naturskadeordningen. Dette kan for eksempel være skade på jordbruks- og skogsareal, veier, broer eller betongkaier. Statens naturskadeordning forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Dersom skade nå er i ferd med å skje, plikter man – om det er mulig på en trygg måte – å gjennomføre forebyggende tiltak for å avverge eller begrense omfanget av skader. Rimelige og nødvendige merkostnader og redningsomkostninger til akutte tiltak vil kunne erstattes gjennom Statens naturskadeordning, under visse forutsetninger. Egenarbeid, tapt arbeidsfortjeneste og lignende indirekte tap erstattes imidlertid ikke.

Søknad om erstatning etter Statens naturskadeordning må sendes Landbruksdirektoratet innen tre måneder etter at skaden skjedde. Nærmere informasjon om naturskadeordningen finner du på www.landbruksdirektoratet.no. Til søknaden vil du trenge bilder av skadestedet og området. Det er derfor viktig å dokumentere skadeforløpet gjennom å ta bilder underveis og notere forløpet. Landbruksdirektoratet opplyser på sine nettsider at man normalt får svar innen fire måneder etter at de har mottatt søknad om erstatning.

Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til å vurdere forsikringsvilkår eller søke om erstatning etter Statens naturskadeordning.  

Sem Varhaug Søberg - Advokat Mageli
Trude Holmen - Advokat Mageli

Relaterte artikler

%C3%98yvind-6856

Sameieavtaler i landbruket – kan gode avtaler føre til mer samarbeid?

Sameieavtaler i landbruket – kan gode avtaler føre til mer samarbeid?
12.06.2024
Høye priser og økt kapasitet på landbruksmaskiner innebærer at det blir stadig mer aktuelt å gå sammen med naboen om investeringer. En sameieavtale kan forebygge uenighet, og samtidig senke terskelen for å samarbeide om maskiner og redskap.
readmore
Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-2

Mageli henter PR-topp

Mageli henter PR-topp
10.06.2024
Etter 25 år i kommunikasjonsbransjen går Martin Apenes til Advokatformaet Mageli DA
readmore
Fotograf_beate_willumsen_web-4311%20(2)

Gjelder fortsatt den domstolskapte standardrenten på 4 prosent ved ekspropriasjon?

Gjelder fortsatt den domstolskapte standardrenten på 4 prosent ved ekspropriasjon?
05.06.2024
Høyesteretts dom i E18-saken griper ikke inn i den etablerte rettstilstanden på området, mener artikkelforfatteren.
readmore