advokat-mageli
Meny

ERSTATNING FOR FLOMSKADER ETTER «HANS»

11.08.2023
Flom
Ekstremværet «Hans» har forårsaket flom og store ødeleggelser mange steder i Sør-Norge. Det oppstår, og har oppstått, store materielle skader som nå må rettes opp og erstattes. Vi vil i denne artikkelen informere om de to erstatningsordningene som vi har i Norge for naturskader.
Todelt erstatningsordning for flomskader
Ekstremværet «Hans» har forårsaket flom og store ødeleggelser mange steder i Sør-Norge. Det oppstår, og har oppstått, store materielle skader som nå må rettes opp og erstattes. Vi vil i denne artikkelen informere om de to erstatningsordningene som vi har i Norge for naturskader.

Forsikring
Ved forsikring av bygning og innbo/løsøre, er brannskader vanligvis inkludert. Ved slik dekning er også naturskade automatisk omfattet. Dette følger av naturskadeforsikringsloven, hvor naturskade i § 1 er definert som «skade som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd».

Ved forsikring av bolig eller fritidshus, omfattes i utgangspunktet også tomt inntil fem dekar, herunder hage, hageanlegg, gårdsplass og den delen av adkomstveien som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen.

Gjenstander som motorvogn, biltilhenger, campingvogn, småbåt og skip, samt gjenstander i disse, omfattes ikke av naturskadeforsikringsordningen. Slike objekter må eventuelt dekkes av ordinær forsikring.

Ved skade på forsikret eiendom og/eller løsøre må du så snart som mulig ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Alle skadeforsikringsselskaper i Norge som tilbyr brannforsikring er for øvrig medlemmer av Norsk Naturskadepool. Du kan lese mer om hva som dekkes gjennom naturskadeforsikringsloven på www.naturskade.no.

Statens naturskadeordning
Skader på eiendom som ikke kan forsikres gjennom en alminnelig privat forsikringsordning, kan søkes erstattet gjennom den statlige naturskadeordningen. Dette kan for eksempel være skade på jordbruks- og skogsareal, veier, broer eller betongkaier. Statens naturskadeordning forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Dersom skade nå er i ferd med å skje, plikter man – om det er mulig på en trygg måte – å gjennomføre forebyggende tiltak for å avverge eller begrense omfanget av skader. Rimelige og nødvendige merkostnader og redningsomkostninger til akutte tiltak vil kunne erstattes gjennom Statens naturskadeordning, under visse forutsetninger. Egenarbeid, tapt arbeidsfortjeneste og lignende indirekte tap erstattes imidlertid ikke.

Søknad om erstatning etter Statens naturskadeordning må sendes Landbruksdirektoratet innen tre måneder etter at skaden skjedde. Nærmere informasjon om naturskadeordningen finner du på www.landbruksdirektoratet.no. Til søknaden vil du trenge bilder av skadestedet og området. Det er derfor viktig å dokumentere skadeforløpet gjennom å ta bilder underveis og notere forløpet. Landbruksdirektoratet opplyser på sine nettsider at man normalt får svar innen fire måneder etter at de har mottatt søknad om erstatning.

Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til å vurdere forsikringsvilkår eller søke om erstatning etter Statens naturskadeordning.  

Sem Varhaug Søberg - Advokat Mageli
Trude Holmen - Advokat Mageli

Relaterte nyheter

Sveinung
Ny advokatfullmektig
04.09.2023
2113%20Marianne%20Olss%C3%B8n-0003
Vår advokat Marianne Olssøn oppnevnt i nytt utvalg
30.08.2023
Flom
ERSTATNING FOR FLOMSKADER ETTER «HANS»
11.08.2023
_91K7894-2
Klima og miljø skal vektes 30 % i offentlige anskaffelser
07.08.2023