advokat-mageli
English 
Meny

Arbeidsrett

Vår erfaring og kompetanse

Våre arbeidsrettsadvokater har lang erfaring med å bistå i saker innen arbeidsrett.

Arbeidsretten deles ofte inn i den individuelle og kollektive del. Den individuelle delen av arbeidsretten regulerer forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i forbindelse med arbeidsforhold. Den kollektive delen av arbeidsretten omhandler tariffavtaler og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Våre arbeidsrettsadvokater har kompetanse til å bistå i saker innen de ulike delene av arbeidsretten.
 
Vi bistår parter fra både private og offentlige virksomheter. 
 

Rettigheter og plikter
Arbeidstaker og arbeidsgiver har en rekke rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. Flere av disse rettighetene og pliktene følger av lov eller tariffavtale som virksomheten er bundet av, men det er ofte avtalt egne individuelle rettigheter i den enkelte arbeidstakers arbeidsavtale. Det er derfor viktig å foreta en konkret vurdering for å komme frem til hva den enkelte arbeidsgiver er forpliktet til, og eventuelt hva den enkelte arbeidstaker har rett på.
 
Det foreligger også viktige regler som arbeidstaker og arbeidsgiver ikke kan avtale seg bort fra. I utgangspunktet er det ikke adgang til å fravike blant annet arbeidsmiljøloven og ferieloven til ugunst for arbeidstaker, med mindre det fremkommer særskilt i loven at det er adgang til det.   
 
Arbeidsrettsadvokatene hos Advokatfirmaet Mageli kan bistå med de utfordringene som kan oppstå i forbindelse med det enkelte arbeidsforhold.
 
Vi har utstrakt erfaring med å bistå med problemstillinger knyttet til:
- Ansettelse av arbeidstaker
- Omstrukturering, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse
- Arbeidstid
- Overtidsgodtgjørelse
- Ferie
- Permisjon
- HMS
- Konkurranseklausuler
- Diskriminering
- Kontrolltiltak og personvern 

Vi har også kompetanse med å bistå virksomheter som ønsker å ansette utenlandske arbeidstakere. Vi kan i den forbindelse bistå med: 
- Søknad om oppholdstillatelse
- Avtaler om tjenesteyting
-Kontakt med norske myndigheter, herunder skattemyndighetene

 

Oppsigelse og avskjed

Våre arbeidsrettsadvokater har lang erfaring med å bistå arbeidsgivere og arbeidstakere i saker som omhandler spørsmål om oppsigelse og avskjed. Vi ser i den forbindelse at det kan være viktig for mange av våre klienter å få gode råd tidlig i en potensiell oppsigelses- eller avskjedssak. 
 
Arbeidsmiljøloven stiller krav til hvordan en oppsigelsesprosess skal gjennomføres og det stilles formkrav til en eventuell oppsigelse fra arbeidsgiver. Våre arbeidsrettsadvokater kan bistå med rettledning av hvordan en oppsigelsesprosess skal gjennomføres for å oppfylle lovens krav. Videre kan vi også bistå under de ulike delene av prosessen, for eksempel ved drøftelsesmøter eller forhandlingsmøter, samt ved utforming av sluttavtaler eller oppsigelser.
 
Våre arbeidsrettsadvokater har også erfaring med å bistå i forbindelse med omorganisering eller nedbemanningsprosesser.
 
Videre fører våre arbeidsrettsadvokater arbeidsrettssaker for domstolene. 


PENSJON

Vi ser at pensjon er noe som flere og flere arbeidsgivere og arbeidstakere stiller spørsmål om. Våre arbeidsrettsadvokater har spisskompetanse på å gi råd i saker om pensjon. Videre ser vi at de to fagfeltene, pensjon og arbeidsrett, ofte berører hverandre, og det er en fordel å ha kunnskap om pensjon når man arbeider med arbeidsrett.
 
Våre arbeidsrettsadvokater samarbeider også med firmaets øvrige advokater om det skulle være det beste for klienten. Dette vil for eksempel kunne være ved virksomhetsoverdragelser eller due diligence, hvor det både kan være behov for arbeidsrettslig og selskapsrettslig bistand.
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Ta kontakt med:

Eirik Spanli
Eirik Spanli
Advokat - partner
Eirik Spanli
Harald Andre Ryen
Harald Andre Ryen
Advokat - partner
Harald Andre Ryen
Roar Cordes Nilsson
Roar Cordes Nilsson
Advokat - partner
Roar Cordes Nilsson