Prosedyre og tvisteløsning

Advokatfirmaet Mageli har omfattende og bred erfaring i prosedyre. Vi prosederer jevnlig for tingretter, skjønnsretter, jordskifteretter, lagmannsretter og for Høyesterett. Seks av advokatene har møterett for Høyesterett.

 

Vi prosederer innenfor de fleste rettsområder

Våre advokater har erfaring med prosedyre innenfor de fleste rettsområder, bl.a.
 • Kontraktsrett, herunder IKT-kontrakter
 • Selskapsrett
 • Immateriell rett
 • Erstatningsrett
 • Konkursrett
 • Arbeidsrett
 • Forsikringsrett
 • Fast eiendom
 • Entreprise
 • Ekspropriasjon
 • Plan- og bygningsrett
 • Forvaltningsrett
 • Offentlige anskaffelser
 • Skatte- og avgiftsrett
 • Barne-, familie- og arverett
 • Strafferett
 • Barnevern
 • Helse- og sosialrett 

 

Et prosedyreoppdrag kan innbefatte flere faser

Den innledende fasen består i vurdering av sakens faktiske og rettslige sider og dermed vurdering av hvor god eller dårlig saken fremstår. Spørsmålet er hvor gode mulighetene er for å vinne og hvor stor risikoen er for tap.

 

Vurdering av kostnadsrisiko

Et viktig forhold som må tas i betraktning er kostnadene. Prosedyre for domstolene er kostbart og dersom saken tapes må klienten betale egen advokat og vanligvis også den annen parts advokat. En rettssak er også arbeids- og tidkrevende for klienten selv. Klienten må derfor vurdere om saken har så stor betydning – og om muligheten for å vinne fram er så gode - at den er verdt kostnadsrisikoen og det arbeid og tid den vil kreve. En viktig del av vår oppgave er å gi klienten våre råd i denne vurderingen.

 

Føre en sak for retten

Dersom det besluttes å føre saken for retten, utarbeides stevning hvor det redegjøres for saken og vår klients krav. Dersom vår klient er saksøkt utarbeides tilsvar til retten hvor det redegjøres for hvorfor vår klient skal frifinnes. Deretter kan det bli nødvendig med ytterligere prosesskriv til retten. Relevante dokumenter må fremlegges og det må avklares om vitner skal føres. I denne forbindelse vil klienten ha en viktig rolle med å finne fram dokumenter og foreslå vitner.
 
Under hovedforhandlingen er vår oppgave å redegjøre for de faktiske forhold i saken, herunder gjennomgå de relevante dokumenter, redegjøre for de rettslige problemstillinger, avhøre vitner og argumentere for hvorfor vår klient skal vinne fram. Det vil ofte også være nødvendig at klienten forklarer seg i retten, og svarer på spørsmål fra motpartens advokat og dommeren.

 

Ankesaker og forhandlinger

Dersom saken vinnes og den annen part anker, må det inngis anketilsvar. Dersom saken tapes, må det vurderes om det skal ankes og i tilfelle inngis anke. Ankeforhandlingen for lagmannsretten forberedes og gjennomføres på tilsvarende måte som hovedforhandlingen for tingretten.
 
Tilsvarende vurderinger og arbeid må det gjøres etter en dom fra lagmannsretten. En eventuell  anke til Høyesterett blir bare behandlet dersom Høyesterett samtykker. Dette samtykket krever vanligvis at saken har prinsipielle interesse, dvs. at den reiser rettslige spørsmål som det er viktig at Høyesterett avklarer.

Nåløyet for å få en sak inn for Høyesterett er således trangt. I de aller fleste saker gis det ikke samtykke. Dersom saken er tapt i lagmannsretten og det er ønskelig å anke, er det en viktig oppgave å vurdere om saken reiser prinsipielle rettslige spørsmål og i tilfelle overbevise Høyesterett om at disse tilsier at de bør behandle saken.

Jens-Henrik Lien (H)

Jens-Henrik Lien (H)

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
90 87 47 49
jhl@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Advokat - partner
Ada Cathrine Høst Mytting
Eirik Spanli
Eirik Spanli
Advokat - partner
Eirik Spanli
Jens-Henrik Lien (H)
Jens-Henrik Lien (H)
Advokat - partner
Jens-Henrik Lien (H)
Jon Vinje (H)
Jon Vinje (H)
Advokat - partner
Jon Vinje (H)
Morten Kokkim (H)
Morten Kokkim (H)
Advokat - partner
Morten Kokkim (H)
Rune Myhre Nilsen
Rune Myhre Nilsen
Advokat - partner
Rune Myhre Nilsen
Steinar Mageli (H)
Steinar Mageli (H)
Advokat - partner
Steinar Mageli (H)
Tore Jetmundsen Rindedal
Tore Jetmundsen Rindedal
Advokat - partner
Tore Jetmundsen Rindedal
Trude Holmen
Trude Holmen
Advokat - partner
Trude Holmen