Generell avtale og kontraktsrett

Advokatfirmaet Mageli har lang erfaring innenfor kontrakts- og avtalerett, og bistår i alt fra utforming av kontraktstrategi, forhandling, kvalitetssikring og reforhandling, til håndtering av mislighold og tvisteløsning.


Vår kompetanse

En kontrakt skal løse konflikter som måtte oppstå i forholdet mellom to parter. Like viktig er kontraktens funksjon som verktøy i gjennomføringen av det kontrakten gjelder. En god kontrakt skal bidra til et godt samarbeid mellom partene, og sørge for at misforståelser unngås og at konflikter ikke oppstår. Kontraktsretten fordrer, i tillegg til juridisk kompetanse, også forretningsforståelse og god evne til å sette seg inn i oppdragsgivers målsettinger.
 
Kommunikasjon og forståelse av oppdragsgivers behov er derfor ofte viktig i utforming av gode kontrakter. Vi har advokater som er godt trent i å samarbeide tett med oppdragsgiver for å sikre optimale løsninger ved utforming av kontrakter og løsninger.
 
God kontraktsrådgivning forutsetter inngående kunnskap om det fagområdet og de faktiske omstendigheter som avtalen skal regulere. Videre forutsetter det inngående kjennskap til lovgivning og øvrig regelverk knyttet til det enkelte fagområde, for eksempel kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, aksjeloven, energiloven, standardiserte bransjeavtaler mv.
 
Våre advokater har i stor grad kryssende kompetanse innen ulike fagområder, og dette gjør oss særlig kompetente i arbeidet med ulike kontrakter.
 
Våre advokater bistår med alt fra små kontrakter om kjøp og leie, til komplekse avtaleverk for gjennomføring av store prosjekter innen ulike bransjer. Vi har god kjennskap til sentrale standardavtaler som for eksempel SSA-standardene, IKT Norge og Dataforeningens standardavtaler herunder PS 2000, NTK og NF, Fidic-kontraktene, samt KOLEMO/KOLEMINI, AKB 88 og NLM.
 
Vi har lang erfaring med utarbeidelse av skreddersømskontrakter og tilpasning til standarder.
 
Tvisteløsning er en sentral del av vår virksomhet, også innen kontraktsrettens område. Vi bistår i forhandlinger med motparter og i tvister for domstolene. 
 

Typiske avtaler/kontrakter som våre advokater håndterer:

 • Kontrakter for kjøp av varer, tjenester og fast eiendom
 • Standardvilkår for både offentlige og private selgere/tjenesteytere både innenfor regulerte og uregulerte virksomhetsområder
 • Kontrakter basert på standarder og vurdering av tilpasninger i forhold til slike kontraktsstandarder
 • Kontrakter om salg, kjøp og utvikling av programvare.
 • Kontrakter om salg og kjøp av elektromekanisk utstyr, herunder modifikasjonsarbeider.
 • Leiekontrakter for bolig og næring
 • Samarbeidskontrakter og joint ventureavtaler
 • Driftsavtaler, eksempelvis av IKT-systemer og kraftverk.
 • Franchiseavtaler
 • Avtaler om kraftforvaltning/porteføljeforvaltning
 • Aksjonæravtaler
 • Transportkontrakter
 • Samarbeids- og utviklingsavtaler innen telecom, knyttet til utbygging, leie, eierskap, og bytte av fremføringsveier og teknologier
 • Kontrakter knyttet til innfordring.
 • Låneavtaler, herunder kontrakter om konvertible lån og ansvarlige lån
 • Utviklingskontrakter (FOU)
 • Kontrakter om revisjonstjenester og meglertjenester
 • Konserninterne avtaler – blant annet tjenestekjøpsavtaler
 • Kontrakter om anleggsbidrag
 • Lisenskontrakter
 • Sponsorkontrakter

Rune Myhre Nilsen

Rune Myhre Nilsen

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
94839053
rmn@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Advokat - partner
Ada Cathrine Høst Mytting
Eirik Spanli
Eirik Spanli
Advokat - partner
Eirik Spanli
Harald Andre Ryen
Harald Andre Ryen
Advokat - partner
Harald Andre Ryen
Jens-Henrik Lien (H)
Jens-Henrik Lien (H)
Advokat - partner
Jens-Henrik Lien (H)
Kristian Jåtog Trygstad
Kristian Jåtog Trygstad
Advokat - partner
Kristian Jåtog Trygstad
Lise Marken Aasterud
Lise Marken Aasterud
Advokat - partner
Lise Marken Aasterud
Morten Kokkim (H)
Morten Kokkim (H)
Advokat - partner
Morten Kokkim (H)
Roar Cordes Nilsson
Roar Cordes Nilsson
Advokat - partner
Roar Cordes Nilsson
Rune Myhre Nilsen
Rune Myhre Nilsen
Advokat - partner
Rune Myhre Nilsen
Stine Renée Jarslett
Stine Renée Jarslett
Advokat - partner
Stine Renée Jarslett
Sveinung Lystrup Thesen
Sveinung Lystrup Thesen
Advokatfullmektig
Sveinung Lystrup Thesen
Tore Jetmundsen Rindedal
Tore Jetmundsen Rindedal
Advokat - partner
Tore Jetmundsen Rindedal
Trude Holmen
Trude Holmen
Advokat - partner
Trude Holmen
Øyvind Erga Skjeseth
Øyvind Erga Skjeseth
Advokat - partner
Øyvind Erga Skjeseth